Bezoek RC

20 oktober 2015

De rijksmonumenten Commissie en de gemeentelijke monumenten commissie bezoeken ons pand: Wilhelminaweg 5 om zich een idee te vormen over de monumentale waarde , die aanwezig is en/of terug gebracht dient te worden.

Tevens wordt verkend op welke wijze het pand verduurzaamd kan worden en hoe de functiewijziging (van school naar wonen) kan worden ingepast.

Afgesproken is dat als er concept plannen zijn deze in een vooroverleg zullen worden toegelicht en besproken. Hierbij treedt de gemeente op als bevoegd gezag en zal de RC de gemeente adviseren.

Als opdrachtgever ondersteunen wij het idee om voor een goede afweging tussen monumentale waarde en duurzaamheid gebruik te maken van het DuMo model.

 

 

Bezoek RC

Herbestemmen gymzaal en tekenlokale voormalige HBS dependance te Wageningen

Herbestemmen gymzaal en tekenlokale voormalige HBS dependance te Wageningen

Door ORGA architect

 

ORGA architect is gevraagd om de dependance van de voormalige HBS in Wageningen, die de gymzaal en tekenlokalen omvat, te herbestemmen naar 2 woonappartementen. Uitgangspunt is om het Rijsmonument ecologisch te restaureren en de ambitie is er om het gebouw energieneutraal te maken.

 

Historische achtergrond

Het gebouwencomplex werd gerealiseerd in opdracht van de ‘Hoogere Burger School’ een ontwerp uit 1901 van architect J. van Lokhorst. Het is een ensemble van drie gebouwen: het hoofdgebouw, het conciërgegebouw en een dependance met gymzaal en tekenlokalen. Waar het hoofdgebouw en de conciërgewoning gebouwd zijn in 1897 werd de dependance pas in 1909 opgeleverd. De bouwtekeningen zijn bewaard gebleven en dragen het jaartal 1901. Architect Van Lokhorst was na zijn architectenopleiding in Utrecht van 1878 tot 1906 werkzaam als rijksbouwkundige bij het ministerie van binnenlandse zaken. Samen met Pierre Cuypers en Cornelis Peters was hij verantwoordelijk voor de bouw van veel rijksgebouwen in de neorenaissance stijl. De dependance draagt duidelijke kenmerken van deze stijl zoals de speklagen van lichtgekleurde baksteen en de karakteristieke trapgevels. Architect Van Lokhorst overleed overigens in 1906 en heeft de bouw van zijn ontwerp uit 1901 zelf dus niet meer meegemaakt.

 

In 1941 werd de gymzaal verbouwd en werden de deuren aan de achterzijde toegevoegd. In 1969 werd het gebouw een museum en expositiegebouw en in 1976 werd in de gymzaal op de begane grond een entresol aangebracht. De monumentale waarde van het gebouw is, volgens de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in verschillende punten terug te vinden. Architectuurhistorisch gezien is het een fraai en redelijk gaaf voorbeeld van een schoolgebouw in het zogenaamde gangtype en opgetrokken in neorenaissancestijl. Stedenbouwkundig is het relevant vanwege zijn ligging aan de Wilhelminaweg en het ensemble dat het vormt met de overige gebouwen. Tenslotte is er ook een cultuurhistorisch belang, omdat het als voorbeeld beschouwd wordt van een schoolgebouw dat is gebouwd naar de in die tijd vernieuwende opvattingen, waarin bij de bouw en inrichting van lokalen rekening werd gehouden met de hygiëne, de lichamelijke ontwikkeling en de gezondheid van leerlingen (licht, lucht en ruimte).

 

Ontwerp

Met de monumentale aspecten in het achterhoofd zijn we een nieuwe indeling gaan ontwerpen. Het staat niet ter discussie dat de bestaande tweedeling van het gebouw in de grote gebruiksruimtes en de smalle gangzones gehandhaafd blijft. Ook energetisch is dat uitermate logisch; de koudere, ondersteunende functies komen in de gangzone. De vele hoekjes en verschillende daken maken het bovendien lastig om heel goed te isoleren. De appartementen komen respectievelijk in de gymzaal en in het tekenlokaal en worden stevig geïsoleerde verwarmde zones. De rechthoekige vorm, op een paar details na, zijn deze relatief eenvoudig te isoleren. Bovendien laat een dergelijke inrichting de oorspronkelijke uitstraling in zijn recht. Met name het tekenlokaal op de eerste verdieping heeft een fenomenaal uitzicht over de uiterwaarden. Dat uitzicht is bovendien zuid gericht, dus dat maakt dat aan de zuidzijde de grote open leefruimtes komen; optimaal uitzicht en door de grote raampartijen passieve zonne-energie. Het vele daglicht maken het prettige woonklimaat compleet. Zowel in de gymzaal aan de noordzijde als in het tekenlokaal aan de noordzijde worden kamers ingepast met tussenvloeren voor slaapkamers, badkamer en keuken.

 

In het bovenste appartement worden de spanten van de dakconstructie in het zicht gebracht. De bestaande tweedeling van de tekenlokalen zal deels visueel doorbroken worden, de oorspronkelijke schuifdeuren blijven behouden. De zuidelijke helft van het appartement blijft open tot aan de nok, in de noordelijke helft komt een verdieping met slaapkamers die tussen de spanten liggen. Deze kunnen bereikt worden via een trap die halverwege splitst en om het spant heen draait waardoor een fraai ruimtelijk element ontstaat.

 

Energieneutraal

 

Momenteel worden er verschillende opties onderzocht om het gebouw energieneutraal te maken. Uit het onderzoek zal blijken welke van de opties het best aansluit bij het ontwerp en de beperkingen die voortkomen uit feit dat het object een rijksmonument is. Dit zijn enkele van de opties die onderzocht worden:

 

 • Bij het WarmBouwen principe wordt de massa van de buitenmuur verwarmt en gekoeld tot een temperatuur tussen de 16° en 18°C. De warmte voor het WarmBouwen systeem kan direct uit de zon worden geoogst en wordt voor perioden dat de zon niet schijnt bewaard. Bodemopslag op een diepte van een tiental meters, waar de temperatuur altijd hoger ligt dan 12°C, is hiervoor ideaal.
 • Passief Renoveren is een bouwwijze die streeft naar een optimale thermische schil en een efficiënt gebruik van zonne-energie. Bij deze methode ligt de nadruk sterk op de bouwkundige schil. Energieverbruik wordt gereduceerd door het warmteverlies en de luchtdoorlatendheid van het gebouw sterk te beperken.
 • Een maatwerkoplossing zou zijn het na-isoleren met gebruik van een houtvezel isolatie waarin een dampscherm is verwerkt.

 

Zo wordt het meer dan honderd jaar oude gebouw naar de toekomst toe gerestaureerd, blijft de bijzondere gangtype opzet behouden en worden monumentale aspecten juist benadrukt.

Herbestemmen gymzaal en tekenlokale voormalige HBS dependance te Wageningen

Crowd Funding

Idee: Crowd Funding voor verduurzaming Wilhelminaweg 5

Versie 0.1

Datum: 13 sept 2015

 

 

Paddy en Margje hebben de Wilhelminaweg 5 gekocht en hebben het voornemen de restauratie/verbouw zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Daarmee willen wij een voorbeeld geven hoe er binnen een bestaande bouw, een rijksmonument, mogelijkheden zijn om toch te komen tot een minimaal energieverbruik en waar mogelijk gebruik van lokale duurzame energie als bron.

Idee is hiervoor verschillende bestaande technieken samen toe te passen zodat er een zo hoog mogelijk rendement ontstaat. Denk aan warmte opwekking via grondwater/ warmte terugwinning uit ventilatielucht, goede isolatie en klimaatbeheersing op basis van ruimte gebruik.

Om te komen tot de best passende oplossing, zullen veel technieken en oplossingen, ook innovatieve , moeten worden bekeken. Denk aan koude /warmte opslag, zowel in de bodem als in accumulators.

Dat wil zeggen dat het voorbereidende traject veel inspanning vraagt, maar ook willen we die weg, welke technieken wel of niet en waarom duidelijke vastleggen. bijv geen pelletkachel omdat dat geen echt duurzame oplossing is en bijdraagt aan de fijnstof problematiek.

Dit om als verantwoording/ toelichting te dienen op de uiteindelijke keuzes. Het is namelijk nu al zonder meer duidelijk dat er compromissen gesloten dienen te worden tussen behoud van monumentaal karakter en inpassing van bestaande technieken. Zonnepanelen op het dak zijn uitgesloten.

Voor dit traject is veel geld nodig, niet alleen het voorbereidend traject maar zeker ook het realisatie traject. We ramen dit bedrag op ongeveer 250.000 euro (isolatie en installatie). We willen dat het ook een leer project wordt dus dagen installatiebedrijven uit om met samenhangende oplossingen te komen ipv met losse schakels. Bijvoorkeur bedrijven uit de regio.

De traditionele financiële instellingen gaan voorzekerheid, zekerheid is iets dat we in deze fase niet kunnen beiden. Daarom richten we ons op u voor crowd funding.

Wij denken hierbij aan de volgende opzet:

 • Er komt een Stichting die het geld beheerd en toeziet op de juiste besteding ervan;
 • Er worden obligatie leningen uitgeschreven met een minimaal bedrag van 1000 euro of een veelvoud hiervan;
 • Het rente percentage bedraagt 2%. Dit is hoger dan de spaar rente en lager dan de hypotheek rente;
 • De looptijd bedraagt 10 jaar
 • Het betreft een achtergestelde lening, dat wil zeggen dat bij een faillissement deze leningen als laatste worden afgelost;

   

Wat krijgt u hiervoor terug:

 • Zekerheid dat we alles uit de kast halen om de doelstellingen te bereiken (de afwegingen tussen rendement en financiën worden in het voordeel van de duurzaamheid beslecht)
 • Bereid zijn om technieken door u aangedragen ook uit te beoordelen/ proberen/ installeren
 • Active bijdrage in de duurzame ontwikkeling van ons pand; (eigen website)
 • 1 overnachting in ons gastenverblijf (vanaf een inleg van 10.000 euro)
 • 1 keer per jaar een feestje in de tuin van W5
Crowd Funding

Uitleg

Margje Penning en Paddy Noë hebben begin 2015 een bod uitgebracht op de openbare Verkoop van het pand Wilhelminaweg 5 te Wageningen. Het betreft een Rijksmonument.

De gemeente heeft het pand een nieuwe bestemming gegeven , te weten gemengd, wonen en werken.

Wij proberen het pand zowel in monumentale waarde te versterken als duurzaam te verbouwen zodat het weer 100 jaar mee kan.

Daarvoor werken we nauw samen , in een bouwteam met Daan Bruggink (Orga architecten), Jan van de Veerdonk (Veerdonk Bouwregie) en Hanneke Tent (energie advies).

De eerste stap is het inventariseren van de monumentale waarde (wat moet beschermd/ gerestaureerd worden) en hoe kunnen we duurzaamheid (een laag energie verbruik) combineren met het monumentale karakter.

 

Voorbeeld 1:

de ornamenten op de muren zouden verdwijnen achter 30 cm isolatie indien je alleen richt op vermindering van energie verbruik.

Voorbeeld 2:

Je kan verblijfsruimten en verkeersruimten ander verwarmen , dan hoeft niet overal ene even dikke isolatie te worden toegepast. Misschien is warmbouwen in verkeersruimten wel een optie.

 

Let op, de installaties worden pas later in het traject gekozen, want dimensionering hangt sterk af vand egekozen oplossingen

Voorbeeld 3:

Om energie neutraal te worden zouden we flink wat zonnepanelen op het dak moeten plaatsen. Dit si niet mogelijk vanwege het monumentale karakter.

Er zijn in Engeland leien met zonnepanelen geïntegreerd en toegepast op National Trust gebouwen, dus waarom hier niet?

In een volgend blog, meer hier over.

 

Planning:

De globale planning is als volgt:

Inventariseren/ ontwerpen en een vergunning aanvraag, voor eind 2015

Vergunning termijn incl inspraak ongeveer 26 weken,

Aanvang bouw aug 2016

Bouw opgeleverd juli 2017.

 

 

 

 

Uitleg